Intervju med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi möter Lena Hammar, Samordnare Tillgänglighet Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hej Lena!

Hur kan man få en skola, tillgänglig för alla, med knappa resurser?
Det finns mycket skolor kan göra som inte medför stora kostnader. Det kan handla om att ha tydliga stödstrukturer eller att alla elever ges möjlighet att använda olika lärverktyg och material, vilket gynnar alla elevers lärande. Det finns många enkla sätt att skapa en bättre ljudmiljö för att främja fysisk tillgänglighet. Ett annat exempel är att underlätta sociala mötesplatser, genom att erbjuda styrda rastaktiviteter.
  

Varför har ni tagit fram dessa två material? 
Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram Värderingsverktyget för att vi identifierat ett behov av att kunna värdera hur tillgänglig den egna skolans lärmiljö är. Materialet underlättar för skolor att ta ”tempen” på sin verksamhet och för att skapa en handlingsplan med aktiva åtgärder. Materialet syftar också till att ge stöd för skolors systematiska kvalitetsarbete men även för likabehandlingsarbetet.

DATE är ett lärmaterial som Handikappförbunden tagit fram och som ytterligare stärker skolors arbete med likabehandling, för att främja tillgänglighet och delaktighet. Materialet ger pedagoger färdiga lektionsförslag kopplat till olika ämnen och dess centrala innehåll. Materialet ger även elever möjlighet att utforska sin skolas lärmiljö samt att diskutera och agera för ökad tillgänglighet.

 

Kan detta material användas av lärare och klasser som inte har elever med funktionsnedsättningar i klassen?
Absolut! En tillgänglig lärmiljö gynnar alla elever, oavsett funktionsförmåga. Värderingsverktyget riktar sig till alla förskolor och skolor, och ger en helhetsbild eftersom både den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön värderas.

DATE lärmaterial finns idag för år 4-9 och riktar sig till alla elever. Handikappförbunden utvecklar just nu nya material riktat mot förskola, år 1-3 samt gymnasiet.

Materialen kompletterar varandra eftersom verksamheten och eleverna kan arbeta parallellt och tillsammans för en mer tillgänglig och delaktig lärmiljö.


specialpedagogiska_skolmyndigheten_logo.png


 

Lärraröster om materialet:

"Sätter blickpunkten på rätt saker som man annars inte ser eller förstår."

"Innehöll mycket information och en del som inspirerat mig att tänka om och nytt - bra!"

"Mycket information om viktiga saker samlade i en bok är bra att ta hjälp av vid planering av temaveckor"

"Bra pedagogiskt upplagt"

Lena Hammar, Specialpedagogiska skolmyndigheten