Intervju med Plan International

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Hej Mariann!

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?
Plan International är en barnrättsorganisation som arbetar i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett sär-skilt fokus på flickor. Flickor är extra utsatta, de riskerar i högre utsträckning att tas ur skolan, tvingas gifta sig och bli gravida fast de själva är barn. De orättvisor flickor möter världen över är utgångspunkten för våra lärarhandledningar. I Sverige arbetar vi främst med att säkra intäkter till våra program, men har också ett viktigt uppdrag i att öka kunskapen om barns rättigheter och jämställdhet i världen hos olika målgrupper, däribland barn och unga. 

Hur är ert material upplagt? 
Alla våra lärarhandledningar utgår från läroplanerna och de glo-bala målen för hållbar utveckling. Eftersom unga lär sig på olika sätt är det viktigt för oss att erbjuda en bredd av frågeställningar och metoder. Det kan handla om grupparbeten, redovisning med hjälp av filmskapande eller argumenterande texter. Vissa mate-rial kräver att eleverna själva reflekterar. Ofta utgår våra material från kortare dokumentärfilmer, berättelser från unga eller till och med innovativa lösningar där du kan kliva in i 360-gradersvärldar: ett flyktingläger eller en flickas vardag i Bangladesh.


Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem? 

”Utbildning är en gåva, det är som en diamant”, säger Malala Yousafzai, Nobels fredspristagare. Runt om i världen drömmer unga om möjligheten att skaffa sig bättre framtidsutsikter genom en utbildning. Plan International arbetar för att stärka unga som individer. För att lyckas med det är lärare nyckelpersoner och har därför ett av världens viktigaste jobb. I Sverige kanske det inte alltid känns som att elever värdesätter sin utbildning för här är det inte bara en rättighet utan även en skyldighet, något vi riskerar att ta för givet. 

Därför anser vi att det är viktigt att låta elever i Sverige ta del av de erfarenheter unga i andra delar av världen har. Genom att säkerställa att våra lektionsupplägg har en tydlig koppling till skolans värdegrund, uppdrag och mål inom relevanta ämnen, så kan vi erbjuda unga möjligheten att gå i en ”annan persons skor” för en stund och bredda sina perspektiv något som i sin tur bidrar till att unga i Sverige får ökad kunskap om och förståelse för hur världen ser ut. De får lära sig att det finns stora skillnader mellan oss som individer, men att det finns lika mycket som faktiskt förenar oss. Om våra skolmaterial kan stötta lärare att uppfylla kraven i läroplanen, ofta på ett roligare och mer kreativt sätt, och samtidigt lyckas få unga att vilja engagera sig mer för en mer hållbar värld, så blir världen bättre.

 

Mariann Eriksson, Plan International Sveriges generalsekreterare