Intervju Arena Skolinformation

Vi möter Staffan Kahn, projektledare Arena Skolinformation som berättar om deras olika skolmaterial om arbetslivet som blivit en stor succé bland både elever och lärare.

Hej Staffan!

Era olika skolmaterial om arbetslivet har blivit en succé bland både elever och lärare. Vad tror du det beror på?
Jag tror att det finns ett stort behov hos elever att lära sig mer om hur arbetslivet fungerar. Vilka ramar som finns för en fungerande arbetsmarknad och att kunna definiera vad arbetsmiljö handlar om. Många har redan egna erfarenheter av sommarjobb till exempel. Där de fått en inblick i det vardagliga arbetslivet men kanske inte haft kunskapen om vilken typ av anställning de haft och vad det inneburit. Eller varför de som 17-åringar behövt tagit rast tidigare medan den 19-åriga kollegan jobbat fem timmar innan sin rast. I GY11 är det uttalat att arbetsmarknad, arbetsmarknadens parter och förhållandena i arbetslivet ska tas upp i undervisningen. Nu även hur digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden. Samtidigt är arbetslivet ett stort område och inte alltid lätt att ta sig an som lärare, våra material håller en bra nivå där lärarna kan plocka ut de delar de vill ha. Vi har också alltid en lärarhandledning till varje material och film för att den som undervisar ska kunna få stöd.

Vad är anledningen att ni satsar på att höja skolungdomarnas kunskaper om det stundande arbetslivet?
De fackförbund som finansierar verksamheten Arena Skolinformation har under en lång tid märkt att unga människor idag inte vet vad ett kollektivavtal är eller vad det innebär, de känner inte till att de ska ha ett anställningsavtal eller vad en trygg arbetsmiljö innebär. Arena Skolinformation finns till för att på ett pedagogiskt sätt ta fram gratismaterial som lärare ska kunna använda som ett komplement till befintliga läromedel så att eleverna bättre kan rustas inför sitt kommande arbetsliv.

Hur arbetar elever och lärare med materialet i skolorna?
Det är väldigt olika utifrån vilka förutsättningar läraren har med sin klass. Många använder materialen under lektionstid, vissa bara något kapitel och andra hela materialen i sin helhet. Andra låter eleverna använda materialen som instudering inför lektioner. En del kompletterar med filmer om gigekonomi eller arbetsmiljö, andra spelar rollspel för att synliggöra villkor på arbetsmarknaden. Det är också så vi tänker med våra material och filmer, att den som undervisar ska kunna plocka de delar som passar elevgruppen bäst. Det finns också tillhörande lärarhandledning och lektionsförslag, som med fördel kan användas och underlättar för läraren.

Förutom skrifterna Arbetslivet, Arbetsmiljö, Arbete och På lika villkor har ni även konstruerat tre rollspel, åtta filmer och två ljudböcker. Ni har även producerat ett material om digitaliseringens påverkan på arbetslivet och en tecknad serie om arbetsmiljö. Berätta lite om hur tankarna går när ni väljer att utöka ert utbud.
Vi tittar mycket på vilka behov som finns, både hur läroplanen utvecklas så att vi förhåller oss till den, lärares och elevers behov och också hur arbetsmarknaden och villkoren i arbetslivet ser ut eller förändras. När digitaliseringens påverkan på arbetslivet skrevs in i läroplanen, försökte vi hitta former för hur vi kan stötta lärare att ta sig an det området i sin undervisning. När osäkra arbetsvillkor inom gigekonomin blivit allt vanligare så återspeglas det i materialen. Den respons vi hittills har fått är att materialen är bra och fungerar bra i klassrumsmiljön, men vi jobbar hela tiden på att bli bättre och tar tacksamt emot synpunkter på material vi tar fram. Det var till exempel tydligt i den återkoppling vi fick att många lärare hade behov av ett lättläst material för en vuxen målgrupp. Då tog vi det vidare och med hjälp av fjorton fackförbund kunde vi producera ett helt eget material just för den vuxna målgruppen inom SFI.

Lärarröster om materialet:

"Det bästa är att materialet är utformat så att det finns stora diskussionsmöjligheter"

"Är ett utmärkt komplement till min kurs i Arbetsmiljö o säkerhet i årskurs 3 och kan relateras till deras APU-tid på ett bra sätt och eleverna får en bra omvärldsbild om arbetsmarknaden i Sverige och övriga världen."

"De elever jag har är lite skoltrötta och vill gärna ut i arbetslivet så därför så ger detta energi och ideér åt dem."

 

 

Staffan Kahn, projektledare för Arena Skolinformation