Intervju med Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi möter Michelle Bornestad, kommunikatör och pressansvarig, Forte som berättar om myndigheten och magasinet Forte.

Kan du berätta lite mer om Forte?

Absolut! Forte är en statlig myndighet under Socialdepartementet, och vi jobbar med att främja och stödja forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. I Fortes uppdrag ingår också att identifiera områden där mer forskning behövs, och att ta initiativ till forskning som kan möta kunskapsbehoven. Varje dag lyfts samhällsutmaningar i det offentliga samtalet, där det saknas kunskap och forskning. Den forskning vi finansierar resulterar i viktiga framsteg för både individer och samhället i stort. Kort sagt – den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle.

Vad är Forte Magasin?

Forte Magasin är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin om den forskning vi finansierar. Vårt senaste nummer har tema barn och ungas psykiska hälsa, en fråga som berör oss alla och som Forte just nu kraftsamlar kring. Det finns befolkningsstudier som visar att de flesta barn och unga i Sverige mår bra. Men det är inte verkligheten för alla. För samtidigt finns det tecken på att psykiska besvär som ångest, oro och nedstämdhet har ökat kraftigt bland unga under de senaste decennierna. Det saknas kunskap för att helt förstå varför. I det är numret av Forte Magasin belyser vi olika aspekter av barn och ungas psykiska hälsa. Hur påverkas unga av digitala medier? Vilken inverkan har ungas mående på deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden? Vilka möjligheter att få rätt vård och stöd har barn och unga som bor i glesbygd? Kan du berätta mer om er satsning på barn och ungas psykiska hälsa?

2021 fick vi i uppdrag av regeringen att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för psykisk hälsa. Barn och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område inom programmet. Barn och unga som lider av psykiska besvär eller psykiatriska tillstånd måste få rätt typ av hjälp, och det måste gå snabbare än det gör i dag. Forskningen har inte lösningen på alla utmaningar vi står inför, men vår förhoppning är att forskningsprogrammet ska bidra till att öka förståelsen för psykisk hälsa. 

Kan du berätta mer om er satsning på barn och ungas psykiska hälsa?

2021 fick vi i uppdrag av regeringen att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för psykisk hälsa. Barn och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område inom programmet. Barn och unga som lider av psykiska besvär eller psykiatriska tillstånd måste få rätt typ av hjälp, och det måste gå snabbare än det gör i dag. Forskningen har inte lösningen på alla utmaningar vi står inför, men vår förhoppning är att forskningsprogrammet ska bidra till att öka förståelsen för psykisk hälsa. 

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

En viktig del av Fortes verksamhet är att kommunicera resultat från den forskning vi finansierar och bidra till att de leder till nytta i samhället. Vissa frågor är särskilt relevanta för dagens barn och ungdomar. De är vår framtid, det är de som ska ta över efter oss och som ska axla ansvaret för morgondagens samhälle. Från Fortes sida är det viktigt att inte bara tala om, utan med, dem som berörs av forskningen. Därför är även skolans personal viktiga att nå ut till. Vi hoppas och tror att Forte Magasin och annat kunskapsmaterial vi tar fram är relevant och läsvärt för både elever och personal, och att det bidrar till att ge våra ungdomar en möjlighet att ta till sig den senaste forskningen inom Fortes områden på ett enkelt och lustfyllt vis. 

Michelle Bornestad, Kommunikatör & pressansvarig