Intervju med Lärarförbundet

Intervju med Therese Biller, utredare, Lärarförbundet.

Hej Therese!

Varför har ni tagit en skrift om hur man kan arbeta med främlingsfientlighet och tolerans?
Som Bengt Westerberg uttrycker i utredningen "Främlingsfienden inom oss" är skolan den enda institutionen i samhället som har ett uttryckligt ansvar att fostra demokrater och goda samhällsmedborgare. Detta uttrycks tydligt i läroplanernas skrivningar om normer och värden. Lärare har ett viktigt uppdrag att se till att de mål och riktlinjer som uttrycks i läroplanens värdegrund förverkligas i klassrummet. Skolledarna ska ge förutsättningar för detta.

Lärare ställs också inför situationer i vardagen, här och nu, när de behöver agera snabbt. Det kan gälla konflikter mellan elever eller uttryck för främlingsfientlighet. Lärare ska inte ducka för diskussionen, utan kunna lotsa eleverna i den. Dessa uppdrag är krävande och ställer stora krav på kompetens.
  

Hur hoppas ni att denna skrift ska användas i skolan?
Lärare behöver prata om värderingar med varandra och med eleverna. Genom att föra dialog och samtala kan man få syn på och bearbeta sina egna värderingar, och därigenom få redskap för att agera i situationer när de uppstår. Det gäller både lärare och elever. Förhoppningen är att skriften ska utgöra ett underlag för samtal mellan lärarkollegor och mellan lärare och elever.
 

Behöver intresset för skolan värdegrundsarbete öka?
Ja. Det drar främlingsfientliga vindar över Europa. Den ekonomiska krisen har gett skjuts åt dessa rörelser. Det pågår en vi-och-dom-diskussion i det svenska samhället som skolan måste ta del i, med tanke på värdegrundsuppdraget.


logo.png


Therese Biller, Lärarförbundet