Intervju med Cancerfonden

Vi har pratat med Helena Torsler Andersson om deras SFI-projekt och Cancerfondens verksamhet och syfte.

Kan du berätta lite mer om er verksamhet 

Cancerfonden är en ideell organisation. Pengarna vi samlar in används till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Vi har inga statliga bidrag utan är helt beroende av givarnas pengar.

Hur är ert material upplagt? 

Vårt material är uppdelat i tre delar. En del om hur du kan ta hand om din hälsa genom goda levnadsvanor och genom att delta i de screeningprogram som finns. Del två handlar om hur vården i Sverige fungerar, hur du kontaktar en vårdcentral och hur du tolkar en kallelse från vården. Den sista delen handlar om sjukdomen cancer och om vad forskning är. Cancer kan vara ett laddat ämne, men materialet är hoppfullt och visar på hur forskningen räddar liv.
Materialet finns både i tryck och på cancerfonden.se/utbildning
Övningarna består av läs- och skrivövningar, hörselförståelse genom film och ljudinspelningar (på webben) samt övningar kring diagram.

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem? 

Cancerfonden har under en längre period försökt att nå ut med information om hälsa och vård till gruppen utlandsfödda. Det har varit en utmaning. Ett av de bästa sätten är att möta gruppen där de befinner sig. Sfi-lärarna möter gruppen dagligen och därför beslutade vi att göra ett material som både ökar kunskapen i svenska språket och samtidigt sprider kunskap om hur du ska minska risken för att drabbas av svår sjukdom och om hur vården i Sverige fungerar.
Vi arbetar ständigt med frågan "jämlik vård" och förutom påverkansarbete är en förutsättning för jämlik vård att sprida kunskap om hälsa och vård till alla grupper i Sverige.
 
Helena Torsler Andersson, Leg. sjuksköterska och sakkunnig onkologi