Intervju med CSN

CSN gör studier möjligt. Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.

Hej Charlotta

Vad gör CSN?
CSN är en svensk myndighet som bland annat hanterar studiehjälpen (studiebidraget), som betalas ut till alla som studerar på gymnasium (16-20 år).

Varför har ni tagit fram utbildningsmaterialet Allas våra pengar?
Syftet med materialet är att genom fakta och diskussioner öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter, med utgångspunkt i studiebidraget. Allas våra pengar är en del i ett större arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det är Delegationen för korrekta utbetalningar som har tagit fram materialet i samarbete med CSN och gymnasielärare.

Vem kan använda materialet?
Materialet är användbart för dig som exempelvis är mentor eller lärare i samhällskunskap på gymnasiet. Lärare som har testat materialet upplevde att det var relevant för både kursinnehållet och mentorsuppdraget och att materialet engagerar eleverna, just eftersom det handlar om ett bidrag som angår dem.

Är det självklart att få bidrag när man studerar? Vilket ansvar har jag som elev när jag tar emot bidrag? Detta är några frågor som lyfts i materialet.

Hur är materialet upplagt?
Materialet innehåller faktaavsnitt, reflektionsfrågor samt diskussionsunderlag i form av olika case.

Undervisningsmaterialet består av: elevmaterial i form av fakta om välfärdssamhället och mentorsmaterial om studiebidrag och frånvaro.

Faktamaterialet är tänkt att användas i samhällskunskapsundervisningen och består av tre avsnitt: välfärdssamhällets framväxt, olika typer av välfärdssamhällen och olika typer av välfärdsförmåner. Varje avsnitt avslutas med fördjupningsuppgifter (ta reda på mer) och diskussionsuppgifter.

Mentorsmaterialet består av elevuppgifter som handlar om giltig och ogiltig frånvaro samt det egna ansvaret kopplat till studiebidraget. Till undervisningsmaterialet har det även tagits fram fyra stycken olika fiktiva scenarier (casediskussioner) som kretsar kring dilemman och gråzoner. De ska kunna användas både på mentorsträffar och i undervisningen för att skapa diskussion och reflektion kring situationer som både lärare och elever kan relatera till.

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?
Skolan är en central del av välfärdssamhället som måste fungera. CSN har ett regeringsuppdrag som handlar om att förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Arbetet med gymnasieskolorna är viktigt för att sprida kunskap och berätta om det här på ett relevant sätt och förhoppningsvis göra så att ungdomarna förstår sin roll och vad som är rätt och fel. Vi behöver tillsammans stärka normer och attityder hos ungdomar för att minska fusk och felaktiga utbetalningar på kort och lång sikt.

Utbildningsmaterialet Allas våra pengar finns även att ladda ner från CSN:s partnersidor på csn.se.

Charlotta Hansén, projektledare CSN