Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Attentions arbete grundar sig i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

       

Hej Klara

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras anhöriga och yrkesverksamma. Vi sprider kunskap och information om NPF och arbetar aktivt för att påverka beslutsfattare och för att synliggöra vår målgrupps särskilda utmaningar i den politiska debatten. Vi driver även olika utvecklingsprojekt inom de områden där vi ser att behoven finns.

Hur är ert material upplagt?

Allt vårt material som vi tagit fram i projektet Trots allt! är lättillgängligt och bygger på beprövade metoder. Projektet riktar sig till familjer som har barn med trotssyndrom och trotsproblematik men även till professionen som möter de här barnen och familjerna. Trotspyramiden är en pedagogiskt pyramid som på ett enkelt sätt visar hur man ska bemöta barn med trotsproblematik och utmanande beteenden.  

Under vår projektsida finns även informationsfilmer om trotssyndrom och trotsproblematik och annat matnyttigt som kan vara bra att veta för dem som lever eller arbetar med dessa barn.

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

Skolan fyller en viktig funktion när det kommer till att stärka barn med problemskapande beteende. Samtidigt så är skolan ofta en krävande miljö för barn med extra sårbarhet, vilket i sig kan bidra till problematiska beteenden. Det här väcker inte sällan frustration hos skolpersonal och vårdnadshavare och kan leda till konflikter.

Om skolan har kunskap om de bakomliggande faktorer som kan resultera i problematiska beteenden - och vetskap om de strategier som är framgångsrika att tillämpa på barnen det gäller - så minskar risken för konflikter i skolan och stressen sjunker hos barnen och dess familj.  Vår förhoppning är att våra lättillgängliga material ska väcka intresse och lust att lära om trotsproblematik och trotssyndrom och om de goda möjligheter som finns att påverka barnens utveckling i positiv riktning.

Beställ materialet>>

 

Läs mer om projektet på vår hemsida: www.attention.se/trots-allt

21-10-18_KlaraCederqvist_343.jpg

Klara Cederqvist
Projektledare Trots allt!

 

SE177 uppd(1).jpg