TYA

Tyas verksamhetsidé är att vi aktivt vill bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status i transportbranschen, och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet i företagen. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel. Vår vision är att skapa säker arbetsmiljö, högre kompetens och hållbar tillväxt i transportbranschen. Våra mål är att genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser, tillgodose branschens behov av kompetens och tillfredsställa behovet av kompetent personal.