Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar energi. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Lärarhandledning Energi i klassrummet

Energi i klassrummet är ett lektionsmaterial för SFI D och senare. Materialet består av tre häften med texter och språkövningar med arbetslivsfokus.

Spela Kahoot om Energi för SFI

Hur ser elförbrukningen i Sverige ut. Siffrorna kommer från 2017 och 2018. Läromedlet kan ingå i SFI-undervisning, el- och energiprogram eller kurser i svenska för tekniker och ingenjörer och tar sin utgångspunkt i nivå B1

Energisvenska - hörövningar

Här är några exempel på hörövningar.


Intervju med Energiföretagen

Elin Fellers som är projektledare på Energiföretagen berättar om deras projekt för språkutveckling inom energibranschen.

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som fungerar som branschens röst i samhällsdebatten. Vi samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Energi är motorn i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Våra medlemmar är därmed en viktig del av lösningen när det svenska samhället möter utmaningar som klimathot, men även digitalisering och urbanisering.

Hur är ert material upplagt?

Energi i klassrummet är ett studiematerial i svenska som andraspråk med arbetslivsfokus. I tre olika foldrar; Praktisera i energibranschen, Jobba i energibranschen samt Mentorskap i energibranschen får vi lära känna personer som tagit klivet – eller är på väg – in i branschen. De är alla utrikesfödda, har ett stort intresse och kunskap inom el och energi gemensamt och delar med sig av sina erfarenheter av att etablera sig i branschen.

Materialet fokuserar i stort på olika arbetsrelaterade språkliga och kulturella situationer – som klädsel, fika, konsensuskultur, kontakter, telefonsamtal, egenskaper, fördomar och möten. Det innehåller övningar för att lyssna, läsa, samtala och skriva på svenska och varje folder kan användas vid flera lektionstillfällen av andraspråksinlärare på SFI D eller senare. Med ett facit och en lärarhandledning är det klassrumsfärdigt och ska stimulera till lärande och språkutveckling.

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

Inom ramen för statliga främjandemedel driver vi olika utvecklingsprojekt som syftar till att snabba på vägarna in i vår bransch för nyanlända och utrikesfödda. Eftersom vi vet att kraven på svenska är högt ställda, bland annat på grund av säkerhetsaspekter, vill vi från branschen bidra med ett kvalitativt och gediget språkutvecklande material som kan hjälpa andraspråkinlärare att förbättra sin svenska. Samtidigt som vi i bästa fall kan inspirera till att ta reda på mer om en av de mest samhällsviktiga branscherna i Sverige. Energibranschen behöver rekrytera flera tusen personer i en nära framtid och vi ser det som angeläget att synas och kommunicera mer med skolan och dess elever, såväl bland unga som vuxenstuderande.

Elin Fellers, Projektledare - Välutbildade nyanlända
Enheten för politik och kommunikation


Lärarröster om materialet

"Jag använder det till utländska akademiker och ibland är språket för mycket anpassat till mindre barn eller ungdomar. Jag söker lätt svenska men riktat till vuxna"

"Finns inget dåligt med materialet. Undervisar i Yrkessvenska för utlandsfödda som går utbildningar eller som ska förvärva kunskaper innan de ska påbörja utbildning. Materialet är jättebra för dessa grupper - enkelt och bra förklarat och som är nödvändigt att få kunskap om, om man vill bo och verka i Sverige. Har använt materialet tidigare med mycket bra resultat."

"Det finns så lite skrivet om yrkessvenska, så det är en guldgruva oavsett vilken utbildning jag jobbar med. Själv använder jag grundtankarna inom 5 olika yrkessvenska-grupper"

"Fantastiskt bok!!!"