Svenska Blå Stjärnan

SBS är en demokratisk, ideell organisation som är partipolitiskt och
religiöst obunden. Syftet är att vara en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar. Att utöva och sprida kunskap om god djurhållning
är grunden för SBS verksamhet runt om i landet.
SBS har även ett myndighetsuppdrag att ta hand om djuren vid kriser
och katastrofer i samhället och vid utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Detta innebär att SBS också ingår i
Sveriges totalförsvar och kan tilldelas andra uppgifter i händelse av
kris eller ytterst krig. För dessa uppdrag utbildar SBS medlemmar
i djurhållning, djurhantering och smittskydd. Sedan 2018 har SBS
uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att öka
hushållens hemberedskap.
Tryckt material för beställning

Intervju med Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Hej Eva!

Kan du berätta lite mer om Klara krisen! – Svenska Blå Stjärnans skolmaterial om krisberedskap?

Krisberedskap har blivit extra aktuellt med tanke på händelserna i Ukraina. Barn och unga påverkas av vad som händer i världen och med det här materialet ger man barnen ett sätt att själva kunna förbereda sig på om något skulle hända. 

Hur är materialet tänkt att användas?

Materialet är tänkt att användas i årskurs 3-5, men fungerar för både yngre och äldre elever.
I handledningen finns förslag på olika aktiviteter som kan användas för att öka kunskapen om vad man bör ha i beredskap eller göra vid en eventuell kris eller katastrof. Där finns också förslag på frågor som ni kan diskutera i klassen. Syftet är att ge elever information om vad en kris kan innebära och hur man ska skydda sig, sin familj och sina djur samt vad man bör tänka på att ha i beredskap om en kris eller katastrof skulle inträffa. Genom att vara förberedd klarar man kriser bättre.

Kan du berätta lite mer om Svenska Blå Stjärnan?

Svenska Blå Stjärnan är en idéburen, ideell organisation och vi utbildar våra medlemmar för att de ska kunna hjälpa till vid större utbrott av djursmitta eller annat krisläge framför allt inom djurområdet i landet. Det är ett uppdrag som vi får från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Jordbruksverket och länsstyrelserna. Utbildade medlemmar har hjälpt till vid olika utbrott av djursmitta, till exempel blåtunga, salmonella och fågelinfluensa, och då utfört provtagning, vaccination eller sanering. Vi har också hjälpt till i andra händelser som skogsbrand och flyktingmottagning.

 

 

Intervjuad är Eva Ladberg, utbildningskonsulent, agronom, 
Svenska Blå Stjärnan