Svenska Blå Stjärnan

SBS är en demokratisk, ideell organisation som är partipolitiskt och
religiöst obunden. Syftet är att vara en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar. Att utöva och sprida kunskap om god djurhållning
är grunden för SBS verksamhet runt om i landet.
SBS har även ett myndighetsuppdrag att ta hand om djuren vid kriser
och katastrofer i samhället och vid utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Detta innebär att SBS också ingår i
Sveriges totalförsvar och kan tilldelas andra uppgifter i händelse av
kris eller ytterst krig. För dessa uppdrag utbildar SBS medlemmar
i djurhållning, djurhantering och smittskydd. Sedan 2018 har SBS
uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att öka
hushållens hemberedskap.