SOFÄ

Samverkansområdet Farliga ämnen är ett forum för samverkan mellan centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting för att förstärka förmågan att hantera fredstida krissituationer och höjd beredskap inom CBRNE-området (farliga ämnen).
Tryckt material för beställning