Klicka ner -Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på utbudet.se. Genom att fortsätta godkänner du användningen av cookies och våra användarvillkor

Personuppgiftslagen

POLICY FÖR UPPFYLLANDE AV PERSONUPPGIFTSLAGEN
Denna policy innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som företas av Allde & Skytt AB och/eller för något av dess dotterbolag (f.n. Utbudet i Sverige AB, SubjectAid OY och SubjectAid AS). Allde & Skytt är personuppgiftsansvarig för de
register som förs. Syftet med denna policy är att säkerställa att personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”, efterlevs.

Ändamål med register
Personuppgifter som lämnas till Allde & Skytt samlas i ett eller flera register för att uppfylla ett eller flera av följande ändamål:
Administrativa ändamål – uppgifterna används för att kunna administrera utskick av det material som den registrerade personen har beställt.
Analysverksamhet – uppgifterna används som underlag till analys av vilka som är beställare i syfte att utveckla materialet.
Marknadsföringsverksamhet – uppgifterna används som underlag till marknadsföringskontakter, dvs utskick per post och e-mail.
Som framgått ovan kan uppgifterna komma att överföras från Allde & Skytt till något av dess dotterbolag och där så är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med registreringen till samarbetspartners och till bolag som har anknytning till Allde & Skytt eller dess
dotterbolag. Personuppgifterna vidarebefordras också till de företag, myndigheter och organisationer som tillhandahåller materialet.

Allmänt
PuL är väldigt brett tillämplig, vilket framgår redan av hur personuppgifter enligt lagen ska förstås. Även begreppet behandling av personuppgifter har i lagen givits en vidsträckt betydelse. Kort sagt är lagen i princip tillämplig på alla tänkbara uppgifter
om levande människor och avseende i princip varje form av handhavande av sådana uppgifter.

Grundläggande bestämmelser
Enligt PuL ska den personuppgiftsansvarig tillse:

 • att personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
 • att personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Vad som är god sed varierar beroende vilket slag av uppgifter som behandlas,
 • att personuppgifter endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
 • att personuppgifterna behandlas endast för ändamål förenliga med det ändamål som fastställts innan behandlingen påbörjats,
 • att personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet,
 • att inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet behandlas,
 • att personuppgifterna rättas, blockeras och/eller utplånas om de är felaktiga eller ofullständiga, samt
 • att personuppgifterna inte bevaras längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Allde & Skytts håller löpande uppsikt över att de grundläggande bestämmelserna (ovan) i PuL följs.

Tillåten behandling
Enligt PuL är en behandling av personuppgift såsom huvudregel endast tillåten om den registrerade lämnat sitt samtycke till behandlingen. Dock finns följande viktiga undantag avseende behandling som är nödvändig för:

 • att fullgöra avtal med den registrerade,
 • att fullgöra rättslig skyldighet,
 • att skydda den registrerades vitala intressen,
 • att allmänt intresse/myndighetsutövning, eller
 • efter intresseavvägning som talar för den personuppgiftsansvarige.

Allde & Skytt strävar efter att i största möjliga mån erhålla ett samtycke från den registrerade. Avseende övriga fall, när samtycke inte inhämtas, gör en noggrann bedömning av om något av undantagen från huvudregeln om samtycke är tillämpligt. Om
behandlingen kan tänkas falla in under ett undantag från ovannämnda samtycke ska en noggrann analys göras innan behandlingen påbörjas med stöd av undantaget.

Känsliga uppgifter
PuL innehåller särskilda bestämmelser avseende känsliga uppgifter (såsom t ex politiska åsikter, etniskt ursprung och uppgifter som rör en persons hälsa) uppgifter om lagöverträdelser och behandling av personnummer. Allde & Skytt använder i den mån det är tillräckligt födelsenummer, kundnummer eller medlemsnummer för att säkerställa identifieringen i stället för att använda sig av
personnummer. Om detta inte är tillräckligt, såsom vid ex vis enskilda firmor, ska samtycke inhämtas från den registrerade. Allde & Skytt strävar efter att i största möjliga mån undvika att behandla känsliga uppgifter.
Gallring
Personuppgifter får bevaras endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs ska uppgifterna gallras, t ex förstörs eller avidentifieras. Allde & Skytt ska endast behandla uppgifter som är nödvändiga med hänsyn till ändamålet. De uppgifter som inte är nödvändiga ska Allde & Skytt gallra ut.
Samtycke
Genom att beställa varor eller tjänster från Allde & Skytt eller dess dotterbolag eller genom ifyllande av särskild medgivandehandling godkänns och accepteras Allde & Skytts registrering och hantering av personuppgifter i enlighet med denna policy.
Personuppgiftsombud
Allde & Skytt har valt att anlita Fredrik Haraldson på Servando Law AB som sitt personuppgiftsombud. Det innebär att Servando ska föra en förteckning över alla register och behandlingar som sker samt se till att personuppgifterna sköts på ett lagligt och korrekt sätt.
Servando Law AB ska vara en tillgång som biträder Allde & Skytt i sin efterlevnad av PuL, men det är enligt lag Allde & Skytt som har det yttersta ansvaret för den behandling av personuppgifter som sker.
Av Allde & Skytt registrerade personer har, kostnadsfritt en gång per år, rätt att få information (registerutdrag) om vilka upplysningar Allde & Skytt har registrerat samt att få dessa upplysningar korrigerade eller raderade. Eventuell begäran i enlighet med det
föregående och annan korrespondens i PUL-relaterade frågor skall skriftligen skickas till:
Servando Law AB
Att. Fredrik Haraldson
Cardellgatan 1
SE-114 36 Stockholm
FHA/2005-11-16

Tillbaka till produkterna